Gebruiksvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden voor de website www.lovauto.nl

Identificatie
Bedrijfsnaam: Housses auto DBS
Rechtsvorm en maatschappelijk kapitaal: SAS met een kapitaal van 3 210 000€.
Intracommunautair BTW-nummer: FR 30 353 179 237

Maatschappelijke zetel: JPC EUROPE, Mieleszyn 93, PL 62212 MIELESZYN
Website: www.lovauto.nl

E-mail: [email protected]
Siret : 353 179 237 000014

 APE/NA-code: 4791A

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die op de site lovauto.nl worden geplaatst. 
De onderhavige algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van Housses auto DBS en zijn bezoekers of Klanten met betrekking tot de verkoop van Producten die op de site www.lovauto.nl worden aangeboden.
De klant erkent op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling kennis te hebben genomen van de onderstaande algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden (promotiecodes). Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen het geheel van de rechten en verplichtingen van de partijen. 

lovauto.nl biedt de vervaardiging op bestelling van automatten op maat voor alleen de voorzijde, 3 stuks, 4 stuks, monospace, of kofferbak in zwart, grijs of beige, autostoelhoezen op maat voor de voorzijde of complete set in verschillende kleuren, evenals semi-maatwerk autohoezen.

De algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn deze die gelden op de dag van de validatie van de Bestelling.

De bevestiging van een bestelling van een op de website www.lovauto.nl aangeboden Product impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, zonder dat voor deze aanvaarding een handgeschreven handtekening vereist is. De "dubbele klik" is het bewijs

 

Art 1: Definities:

In deze voorwaarden hebben de volgende woorden de betekenis die daaraan in dit artikel wordt gegeven:

-Promotie- en kortingscodes: computeridentificatiemiddelen die een korting mogelijk maken op de in artikel 9 vermelde prijzen en die vallen onder een in dat artikel specifiek beschreven regeling,

-Bestelling: duidt de bestelling aan die door de Klant op het adres van de Verkoper wordt geplaatst voor de Producten die op de Website te koop worden aangeboden,

-Consument: de Klant die beantwoordt aan de definitie van "consument" zoals gedefinieerd door het Franse Wetboek van Consumentenrecht, of, in voorkomend geval, het recht van de Europese Unie in geval van een internationale verkoop,

-Commerciële garantie: is de garantie op de Producten die de Verkoper aan de Klant verschuldigd is zoals beschreven in artikel 7 en die boven op de wettelijke garantie komt,

-Product: zal het artikel aanduiden dat door de Verkoper hieronder wordt verkocht en door de Klant wordt besteld,

-Site: de door de Verkoper beheerde website lovauto.nl of enige andere eveneens door de Verkoper beheerde website, smartphone applicatie of digitaal medium die deze vervangt of aanvult, mits de Klant hiervan redelijkerwijs op de hoogte is,

-Vervoerder: het bedrijf dat verantwoordelijk zal zijn voor de levering van de Bestelling aan de Klant,

-Verkoper: betekent de firma Housse-auto DBS.

Het maakt niet uit of de bovenstaande woorden in het enkelvoud of in het meervoud worden geschreven, zolang ze maar met een hoofdletter worden geschreven

 

Art 2: Doel:

 

 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van elk Product dat via de Site op de markt wordt gebracht.

Alle kopers verklaren bij het plaatsen van een bestelling kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

De validatie van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Art 3: Het plaatsen van de bestelling:

 

Bestellingen worden geplaatst via de Site.

De Klant zal een "klantenaccount" openen op de Site om een Bestelling te plaatsen of een snelle bestelling plaatsen zonder een account aan te maken.

De Klant wordt geïdentificeerd door het e-mailadres dat hij/zij opgeeft en door een vertrouwelijk wachtwoord dat hij/zij zelf kiest.

In geval van verlies van zijn/haar paswoord, kan hij/zij opnieuw toegang krijgen tot zijn/haar account door een e-mail te sturen naar de Verkoper via de Site.

De Bestelling is definitief zodra de Klant alle stappen van het aankoopproces heeft gevalideerd.

Overeenkomstig het nieuwe artikel 1127-2 van het Franse Burgerlijk Wetboek zal de Klant, zodra de Bestelling is gevalideerd, hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte worden gebracht op het adres dat hij/zij heeft ingevoerd op zijn/haar "klantenaccount". In deze e-mail worden alle bepalingen en voorwaarden van de geplaatste Bestelling samengevat.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de account van een Klant die de bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden overtreedt of wiens gedrag niet in overeenstemming is met de basisregels van een goed gebruik van de Site, te schorsen of te sluiten.

Elke persoon wiens account werd opgeschort of afgesloten kan geen Bestelling plaatsen op de Site zonder de voorafgaande toestemming van de diensten van de Verkoper.

Niet-nakoming door een Klant van de verplichtingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan leiden tot opschorting of beëindiging van de gebruikersaccount van de Klant, zonder dat dit de Klant vrijstelt van enige schadevergoeding die de verkoper kan vorderen in geval van bewezen schade.

 

Art 4: Verzending:

 

4.1: Voorwaarde van ontvangst van betaling

De Bestelling kan alleen worden verzonden als:

-De online betaling is bevestigd door de financiële dienst die verantwoordelijk is voor de transactie, of

-De Verkoper door zijn bank op de hoogte is gesteld van de betaling per bankoverschrijving.

 

Zodra aan bovenstaande voorwaarde is voldaan, vindt verzending plaats binnen 5 werkdagen voor matten en 10 werkdagen voor hoezen.

Als de betaling niet binnen 10 werkdagen na de validering van de Bestelling volgens de in dit artikel gestelde voorwaarden is ontvangen, wordt de Bestelling van rechtswege geannuleerd en is de verzending niet verschuldigd.

 

4.2: Voorwaarde voor het opheffen van verdenking:

De verzending van de bestelling kan worden opgeschort als:

-de Verkoper redelijkerwijs een illegale transactie door de Klant vermoedt, of

-De veiligheidsvoorzieningen van het betalingsproces (SOGECOMMERCE) de klantendienst van de Verkoper zouden waarschuwen voor een anomalie of een risico in verband met de voor de transactie gebruikte bankkaart,

-De betaling van de Bestelling wordt belemmerd door een waarschuwing over de solvabiliteit van de Klant of de geldigheid van de betalingsopdracht.

 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke Bestelling te annuleren die één van de bovenvermelde redenen voor verdenking oplevert.

 

4.3: Voorwaarde van beschikbaarheid van de Producten

De aanbiedingen van Producten en de prijzen zijn geldig zolang zij zichtbaar zijn op de Site en binnen de grenzen van de beschikbare materiaalvoorraden.

In geval van onbeschikbaarheid van een product na het plaatsen van een meervoudige bestelling, zal de koper een deel van de bestelling in ontvangst nemen of zal hij in kennis worden gesteld van de annulering van zijn bestelling.

De Klant zal dan het bedrag van de Bestelling terugbetaald krijgen, na kennisgeving van de onbeschikbaarheid van de Producten of binnen de termijn voor verzending zoals bepaald in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Houdt er rekening mee dat de terugbetaling binnen maximaal 14 dagen op de bank- of Paypal-rekening van de klant kan verschijnen.

De Verkoper heeft geen controle over de dag waarop de terugbetaling op de rekening zal verschijnen.

Als de leverancier van het gegarandeerd Product in gebreke blijft het Product te leveren, behoudt de Verkoper zich het recht voor de Klant een Product of accessoires met gelijkwaardige kenmerken aan te bieden.

Weigering of stilzwijgen van de Klant binnen de 7 dagen heeft de annulering van de Bestelling tot gevolg.

 

4.4: Leveringstermijnen

De Verkoper verbindt zich ertoe de Bestelling te verzenden binnen een maximumtermijn van 5 werkdagen voor de vervaardiging van tapijten en 10 werkdagen voor de overtrekken.

 

Art 5: Levering en eventuele terugzending van de bestelling:

 

Alle Producten die door de Verkoper via zijn Site worden aangeboden, zijn op maat gemaakt.

Alle levertijden zijn berekend in werkdagen. Het wordt bij elke bestelling gespecificeerd. Bij gebreke daarvan zal het Product binnen dertig dagen worden geleverd overeenkomstig artikel L111-1 3° van de Franse consumentenwet.

Bij de berekening van de leveringsdatum wordt rekening gehouden met de fabricage- en leveringstijd van de goederen. De Producten worden geleverd op het leveringsadres dat de Klant tijdens de Bestelprocedure heeft gekozen.

Levering geschiedt binnen Nederland. Verzending naar andere landen is niet mogelijk, tenzij de Verkoper dit uitdrukkelijk op de Site vermeldt.

De levering wordt uitgevoerd door DPD, naar keuze van de Klant via de Site, op het adres dat de Klant bij het plaatsen van de Bestelling heeft opgegeven. Deze lijst van Vervoerders is niet exhaustief en de Verkoper behoudt zich het recht voor om een andere vervoerder te vragen of zijn samenwerking met één van hen te beëindigen.

Het vervoerstarief is onderhevig aan wijzigingen, afhankelijk van de ontwikkeling van de door de vervoerder toegepaste tarieven. De geschatte levertijd is 48u-72u werkdagen voor Nederland.

Als de Klant geen juist of volledig adres opgeeft, zullen de kosten voor het terugzenden van het pakje aan de Klant in rekening worden gebracht.

Uitzonderlijke vertragingen die niet in overeenstemming zijn met de verbintenissen van de Verkoper, veroorzaakt door een geval van overmacht in de zin van de Franse wet en jurisprudentie, zullen door deze laatste aan de Klant worden meegedeeld en kunnen niet aan de Verkoper worden toegerekend (voorbeeld: sluiting van de productie-eenheden van de leverancier)

 

In geval van afwezigheid tijdens de levering door de vervoerder op het aangegeven adres, zal een bericht van doorgang in de brievenbus worden achtergelaten. De Klant zal contact moeten opnemen met de vervoerder om met hem een datum van herlevering vast te stellen.

De kosten voor het terugsturen van het pakket zijn dan voor rekening van de klant.

Als de bestelling niet wordt opgeëist of de geadresseerde niet binnen 30 dagen na toezending bereikt, wordt deze van rechtswege geannuleerd. 

 

De Verkoper aanvaardt retourzendingen van Producten onder de volgende voorwaarden:Als redenen voor terugkeer zullen worden beschouwd:

•Defect of kwaliteit van het Product (met voorafgaande beoordeling door de After Sales Service van de Verkoper)

•Voor Producten op maat: probleem met het sjabloon van het Product (duidelijke fout van de Verkoper bij de vervaardiging van het product of de voorbereiding van de Bestelling)

 

Het volgende wordt niet aanvaard als reden voor retourzending:

•Kwaliteitsgebreken veroorzaakt door oneigenlijk gebruik/handling/installatie van het Product (met inbegrip van sigarettengaatjes, scheurtjes, vlekken, enz.)

•De kleur van de hoes of de mat (De foto's en afbeeldingen op de Site zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Onderneming)

•Voor door de Klant gepersonaliseerde producten op maat, als het probleem met het model/de productie van het Product te wijten is aan fouten in de bij de Bestelling verstrekte informatie. (als de fout van de klant komt, wordt geen retourzending aanvaard)

 

Dit verzoek moet rechtstreeks op de website worden gedaan, door hier te klikken.

Elk verzoek om service na verkoop moet binnen 15 volle dagen na levering aan de Verkoper worden gedaan. Foto's van de klant zullen nodig zijn om een After Sales Service uit te voeren. Na deze periode zal geen enkele klacht meer worden aanvaard.

Het verzoek moet duidelijk het bestelnummer en de volledige contactgegevens van de klant vermelden om lovauto.nl in staat te stellen een vooraf betaald retouretiket uit te geven.

Bij ontvangst van de producten zal een inspectie van de producten worden uitgevoerd door de desbetreffende afdeling van de Verkoper. Na validatie door laatstgenoemde zullen de producten ofwel gratis worden gerepareerd/gemodificeerd ofwel binnen ongeveer 10 werkdagen worden terugbetaald als de eerste oplossing door lovauto.nl is uitgesloten.

In geval van retourzending van matten wegens een probleem met het model van de Verkoper, zal de klant na ontvangst van de defecte matten kunnen kiezen tussen volledige terugbetaling van de producten of de productie van nieuwe op maat gemaakte matten door het opsturen van een opmetingsblad naar het huis van de klant. De klant zal verantwoordelijk zijn voor het opmeten van het model, waardoor de nauwkeurigheid van de afmetingen wordt geoptimaliseerd, en zal dit vervolgens op kosten van de verkoper naar het ontwerpbureau van de verkoper sturen voor de gratis productie van nieuwe matten.

 

Lovauto.nl, zal geen retracties aanvaarden op zijn gepersonaliseerde gamma's:

- Matten, Rubber, Best, Premium,

- Kofferbakmatten: Rubber, Best, Premium

- Al onze autostoelhoezen op maat (alle kleuren)

Het herroepingsrecht van 14 dagen geldt alleen voor semi-maatwerk autohoezen en sneeuwsokken

 

Art 6: Financiële voorwaarden:

 

6.1: Productprijzen

De prijzen van de Producten zijn vermeld in euro, inclusief alle belastingen, maar exclusief verzendings- en administratiekosten, waarvan het bedrag wordt toegevoegd aan de prijs van het Product wanneer de Bestelling definitief wordt bevestigd.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijzen en technische kenmerken van de op de site vermelde Producten te wijzigen. De Producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment van de definitieve validatie van de Bestelling zoals beschreven in artikel 3.

Een prijswijziging op één of meer Producten kan eenmalig zijn omdat deze deel uitmaakt van een promotie waartoe de Verkoper heeft besloten en waarvan de duur in de tijd is vastgesteld.

De Producten blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige door de Verkoper geboden prijs is betaald.

6.2: Wijze van betaling

De betaling kan op verschillende manieren gebeuren: met kredietkaart, met 3X betaling zonder kosten (vanaf 120€ aankoop), via bankoverschrijving, of via PayPal.

De Bestelling van de Klant zal als effectief worden beschouwd zodra het akkoord van de betalingsbanken is bevestigd zoals bepaald in artikel 3.

6.3: Bankgegevens

De Verkoper bewaart de bankgegevens van de Klant niet. Zij zullen voor elke nieuwe Bestelling worden gevraagd.

Alle transacties met een kredietkaart worden uitgevoerd in een strikt vertrouwelijk en gecodeerd kader dankzij het SOGENACTIF systeem van de Société Générale of één andere gelijkaardige dienst aangeboden door een bankinstelling partner van de Verkoper.

6.4: Betalingsfaciliteit

De Verkoper kan onder voorbehoud, dat bij het plaatsen van de Bestelling zal worden vermeld, een betalingsfaciliteit toestaan die "driemaal zonder kosten" wordt genoemd.

Dit is een gratis krediet, dat geen extra kosten voor de Klant met zich meebrengt en een looptijd heeft van minder dan drie maanden.

De Verkoper kan, naar eigen goeddunken, dit aanbod van een betalingsfaciliteit op de Site te allen tijde intrekken. Hij kan aan een dergelijke betalingsfaciliteit ook alle relevante voorwaarden verbinden.

De genoemde betalingsfaciliteit zal dan niet langer beschikbaar zijn voor de Klant.

6.5: Geen voorschot

Niets in deze voorwaarden vormt een voorschot in de zin van artikel 1590 van het Burgerlijk Wetboek. Voorschotten die door de Cliënt worden betaald voor een Bestelling die niet wordt uitgevoerd, worden zonder verhoging terugbetaald.

6.6: Achterstallige betalingen

Tegen achterstallige facturen kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om van de Klant de verschuldigde bankkosten, gerechtskosten en wettelijke interesten te vorderen binnen de grenzen van de voorwaarden voorzien door de van kracht zijnde wetgeving.  (De toepasselijke artikelen zijn L1118 ‑van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en L121-21 van het consumentenwetboek).

Voor elke bestelling geplaatst door een professionele Klant in overeenstemming met de wet nr. 2012-387 van 22 maart 2012, zal in geval van niet-betaling een forfaitaire schadevergoeding van 40€ worden gefactureerd voor de incassokosten die de Verkoper heeft gemaakt.

Dit bedrag kan hoger zijn als de in rechte invorderbare incassokosten hoger zijn dan het bedrag van deze vaste vergoeding.

 

Art 7: Bepalingen over de garantie:

 

7.1: Wettelijke garantie:

De artikelen zullen hier in herinnering worden gebracht:

-1641 van het Burgerlijk Wetboek: “De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte item die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij van deze gebreken op de hoogte was geweest.”

-1648, alinea 1 van hetzelfde wetboek: "De vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek".

In het kader van de wettelijke garantie heeft de Consument-Klant de keuze tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L.217-9 van het Wetboek van Consumentenrecht.

De wettelijke conformiteitsgarantie is onafhankelijk van de Commerciële garantie van toepassing.

De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte item in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen, in welk geval hij ervoor kan kiezen om ofwel de verkoop te annuleren ofwel de verkoopprijs te verminderen overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Bovendien wordt de Consument-Klant gewezen op de conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen L. 217 5 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, die zich uitstrekt over een periode van vierentwintig maanden vanaf de levering van het Product.

7.2: Commerciële garantie

Naast de wettelijke garantie voorzien in het Burgerlijk Wetboek, gaat de Bestelling vergezeld van een Commerciële garantie die hieronder wordt beschreven:

De Verkoper biedt een Commerciële Garantie op zijn Producten in geval van voortijdige slijtage van de materialen waaruit zijn Producten zijn samengesteld, beperkt tot kosteloze reparatie, omruiling van het artikel, de onderdelen of accessoires die door de Verkoper als defect zijn erkend of terugbetaling indien de fabrikant besluit dat de eerste twee oplossingen uitgesloten zijn.

Autostoelhoezen op maat worden 2 jaar gegarandeerd door de Commerciële garantie.

Alle automatten worden 1 jaar gegarandeerd door de Commerciële garantie.

De aanvangsdatum van de Commerciële garantie is de effectieve datum van de bevestiging van de Bestelling die per e-mail wordt verstuurd na de aankoop volgens de procedure die wordt beschreven in artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

Zodra de Commerciële garantie is verstreken, aanvaardt de Verkoper geen retourzendingen meer (met uitzondering van de wettelijke garantie).

De Commerciële garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage van het Product, onderdelen of accessoires van het Product.

Het voordeel van de Commerciële Garantie gaat verloren in geval van slijtage van het Product ten gevolge van slecht onderhoud, slechte behandeling of verkeerd gebruik van het product (sigarettengaatjes, scheurtjes, vlekken, enz.)

Het voordeel van de Commerciële Garantie gaat eveneens verloren in geval van herstelling van het Product (hetzij persoonlijk, hetzij door een vakman) zonder voorafgaand akkoord van de klantendienst van de Verkoper.

 

Art 8: Dienst na verkoop:

 

De klanten worden op de hoogte gebracht van het bestaan van de dienst na verkoop, die zij kunnen contacteren op het volgende adres

JPC EUROPE (lovauto.nl)
MIELESZYN 93 
PL 62212 MIELESZYN
Polen

-Elk verzoek om informatie, met name over de werking van de Producten, moet via deze dienst worden gedaan.

 

Art 9: Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de Promotiecodes:

 

Deze speciale voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de Promotiecodes.

De Promotiecodes (die kortingen in euro, in percentage of in productgeschenken toestaan) die door de Site worden verspreid, zijn enkel geldig op dezelfde Site.

Enkel Promotiecodes uitgegeven door de Verkoper worden aanvaard op de Site. Promotiecodes bestaande uit kortingscodes in euro's of als percentage vormen een inhouding op het totaalbedrag van de Bestelling van de Klant.

Promotiecodes kunnen worden gebruikt om te betalen voor: Producten, leveringskosten of om een geschenk aan te bieden

De Klant kan de Promotiecodes die in zijn/haar bezit is vermelden bij de bevestiging van zijn/haar Bestelling, onder voorbehoud van de geldigheid ervan op het ogenblik van de Bestelling.

Het bijkomende bedrag dat nodig is om de Bestelling volledig te betalen (berekend als het verschil tussen het totale bedrag van de Bestelling en de winst van de Promotiecode) zal worden betaald via de verschillende betalingswijzen die door de Verkoper worden aangeboden.

Slechts één kortingscode (al dan niet een Promotiecode) wordt aanvaard per Bestelling (sommige kortingscodes - Promotiecodes of niet - kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen of andere acties op de Site).

De laatst ingevoerde code is degene die zal worden bewaard.

Sommige kortingscodes zijn gepersonaliseerd en hebben een geldigheidsdatum. Een kortingscode is niet van toepassing op een Bestelling die al in behandeling is.

Promotiecodes kunnen niet worden ingewisseld voor hun financiële waarde. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op kortingscodes.

In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van dit artikel en een andere bepaling van deze AV, prevaleert de bepaling van dit artikel.

 

 

Art 10: Het herroepingsrecht:

 

Overeenkomstig met het artikel L. 221-18 van de Franse Consumentenwet beschikt de Klant, wanneer hij een Consument is, over een bedenktijd van 14 volle dagen vanaf de datum waarop hij/zij de goederen in ontvangst heeft genomen, om elk product terug te sturen.

Met uitzondering van producten op maat (best, premium, rubberen matten, hoezen) als vermeld in artikel L. 221-28 van de Consumentenwet:

"Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten over de levering van goederen die op bestelling zijn gemaakt of duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn (bv. op maat gemaakte meubelen).”

Een formulier voor herroeping wordt door de klant ter beschikking gesteld op de website.

Overeenkomstig de punten 4° en 5° van artikel L. 221-228 van het Wetboek van Consumentenrecht, is dit herroepingsrecht ongeldig indien de Producten zijn gebruikt op een wijze die door een redelijk persoon niet als een eenvoudige proefrun kan worden beschouwd.

De Verkoper behoudt zich het recht voor deze beoordeling te maken naargelang de slijtage van het geretourneerde product en de zichtbare tekenen van gebruik.

De Producten moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking, in perfecte staat en vergezeld van alle bijgeleverde accessoires (als onderdeel van het aanbod).

De Consument zal eerder per e-mail contact hebben opgenomen met de Verkoper door hier te klikken

De Verkoper behoudt zich het recht voor om pakketten zonder duidelijke identificatie van de afzender (naam, voornaam, adres, bestelnummer, retournummer) niet in aanmerking te nemen.

De terugzending van alle bestelde Producten zal leiden tot de volledige terugbetaling van de betaalde sommen.

De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant.

De Verkoper verbindt zich ertoe, na ontvangst van de terugzending, de betaalde bedragen binnen de 14 dagen terug te betalen.

Deze retourzendingen dienen uitsluitend naar het volgende adres te worden gezonden

JPC EUROPE (lovauto.nl)
MIELESZYN 93 
PL 62212 MIELESZYN
Polen

SPECIFIEKE CLAUSULE Lovauto.nl

Overeenkomstig artikel L120-20-1 van de Franse Consumentenwet beschikt de Klant over een bedenktijd van 14 volle dagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen om elk product terug te sturen.

Met uitzondering van matten op maat, zoals bepaald in artikel L121-21-8 van de Consumentenwet:

"het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten over de levering van goederen die door de consument op bestelling zijn gemaakt of die duidelijk voor hem persoonlijk bestemd zijn (bv. op maat gemaakte meubelen)”

Zodra de productie is gestart, is het niet meer mogelijk de bestelling te annuleren.
 

De Lovauto Producten, zullen geen aanleiding geven tot enige herroeping op onze gepersonaliseerde gamma's:

- Matten Rubber, Best, Premium

- Kofferbakmatten: rubber, Best, Premium

- Al onze hoezen op maat (alle kleuren)

Alleen autohoezen en sneeuwsokken komen in aanmerking voor het herroepingsrecht gedurende 14 dagen

 

Dit herroepingsrecht is ongeldig indien de producten zijn gebruikt op een wijze die door een redelijk persoon niet als een proefrun kan worden beschouwd. Lovauto.nl behoudt zich het recht voor om een dergelijke beoordeling te maken op basis van de slijtage van het geretourneerde product en zichtbare tekenen van gebruik.

De Klant is verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen.

 

De Producten moeten worden teruggezonden in hun originele verpakking, in perfecte staat en vergezeld van alle accessoires die in het kader van het aanbod werden geleverd.

De Klant zal het bedrijf Lovauto.nl vooraf per e-mail op de hoogte hebben gebracht om een retournummer te verkrijgen.

De risico's in verband met de terugzending van het Product, ongeacht de oorzaak, zijn ten laste van de klant (breuk, verlies van elementen, enz.…).
Indien het Product tijdens deze verzending door de vervoerder verloren gaat, is de Klant hiervoor als enige verantwoordelijk en zal dit niet door Lovauto.nl 
worden terugbetaald.
Deze retourzendingen moeten uitsluitend naar het volgende adres worden gestuurd:


JPC EUROPE (lovauto.nl)
MIELESZYN 93 
PL 62212 MIELESZYN
Polen

 

Art 11: Persoonsgegevens:

 

Voor de goede uitvoering van de Bestelling worden de verzamelde persoonsgegevens onderworpen aan een computerverwerking die bestemd is voor de goede uitvoering van de door de Verkoper aangeboden online verkoopdienst.

De Klant erkent dit te hebben gelezen en begrepen.

De verzamelde informatie is uitsluitend bestemd voor de Verkoper voor de goede uitvoering van zijn online verkoopdienst.

Deze informatie kan worden gebruikt voor statistische studies, maar op zodanige wijze dat de anonimiteit van de Klant gewaarborgd blijft.

Deze gegevensverwerking is onderworpen aan een verklaring bij de CNIL n°1337777.

De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, en nooit langer dan 20 jaar.

Overeenkomstig de Franse wet op Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, heeft de Klant het recht om op elk moment toegang te krijgen tot alle persoonlijke gegevens, deze te corrigeren en er bezwaar tegen te maken, door te schrijven, per post en met bewijs van identiteit, naar

JPC EUROPE (lovauto.nl)
MIELESZYN 93 
PL 62212 MIELESZYN
Polen

Art 12: Intellectuele eigendomsrechten:

 

De Site is in zijn geheel eigendom van de Verkoper, evenals alle bijbehorende rechten.

Voor elke gehele of gedeeltelijke reproductie moet toestemming van de eigenaars worden gevraagd.

Niets in deze algemene verkoopvoorwaarden impliceert enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder met betrekking tot de Producten, om welke reden dan ook.

 

Art 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

De Consument wordt erop gewezen dat hij/zij, alvorens een gerechtelijke procedure in te leiden, gebruik kan maken van bemiddeling overeenkomstig het bepaalde in de eerste titel van het zesde boek van het eerste deel van het Consumentenwetboek.

Om tot bemiddeling over te gaan, kan de consument een beroep doen op de diensten van bemiddelaars, waarvan de contactgegevens zijn: https://www.medicys.fr/

 

Er wordt aan herinnerd dat de Consument, om tot bemiddeling over te gaan, eerst een klacht moet hebben ingediend bij de After Sales dienst van de Verkoper, overeenkomstig de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

In geval van geschil over de interpretatie, uitvoering, geldigheid of beëindiging van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, alsook over de totstandkoming, interpretatie, uitvoering, geldigheid of beëindiging van de verkoop gesloten door de Bestelling, zijn de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de Verkoper exclusief bevoegd voor elke commerciële Klant.

In geval van een internationale bestelling geplaatst door een professional is de in dit paragraaf vastgestelde bevoegdheid van toepassing.